تبلیغات
ا انجمن علمی مهندسین كشاورزی دانشگاه ایلام - بررسی‌ علل‌ افزایش‌ تلفات‌در جوجه‌های‌ یكروزه
انجمن علمی مهندسین كشاورزی دانشگاه ایلام
Animal science of ilam
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 1 آذر 1388 توسط دبیر انجمن | نظرات ()
مقدمه‌:

كیفیت‌ جوجه‌ تولید شده‌ به‌ دو عامل‌بستگــی‌ دارد. یكی‌ مرگــ‌ و میر كه‌می‌تواند ناشی‌ از عفونت‌ كیسه‌ زرده‌ یابندناف‌ و آلودگــی‌ به‌ قارچ‌ باشد و دوم‌بستگــی‌ به‌ مقدار جوجه‌های‌ وازده‌ وحذفی‌ دارد كه‌ این‌ مورد به‌ فاكتورهای‌بیشتری‌ بستگــی‌ پیدا می‌كند كه‌ در جای‌خود بحث‌ خواهد شد. بنابراین‌ تلفات‌ اولیه‌ جوجه‌های‌تولید شده‌ را می‌توان‌ به‌ دو دسته‌ تقسیم‌نمود: مرگــ‌ و میر و حذف‌....

مقدمه‌:

كیفیت‌ جوجه‌ تولید شده‌ به‌ دو عامل‌بستگــی‌ دارد. یكی‌ مرگــ‌ و میر كه‌می‌تواند ناشی‌ از عفونت‌ كیسه‌ زرده‌ یابندناف‌ و آلودگــی‌ به‌ قارچ‌ باشد و دوم‌بستگــی‌ به‌ مقدار جوجه‌های‌ وازده‌ وحذفی‌ دارد كه‌ این‌ مورد به‌ فاكتورهای‌بیشتری‌ بستگــی‌ پیدا می‌كند كه‌ در جای‌خود بحث‌ خواهد شد. بنابراین‌ تلفات‌ اولیه‌ جوجه‌های‌تولید شده‌ را می‌توان‌ به‌ دو دسته‌ تقسیم‌نمود: مرگــ‌ و میر و حذف‌....

در این‌ مقاله‌ سعی‌ شده‌ است‌ به‌طورتحلیلی‌ به‌ شرح‌ این‌ دو عامل‌ با توجه‌ به‌تجربیات‌ فارمی‌ پرداخته‌ شود.

مرگــ‌ و میر:

عمده‌ترین‌ علت‌ مرگــ‌ و میر اولیه‌عفونت‌ كیسه‌ زرده‌ است‌ كه‌ بیشترین‌تلفات‌ را در هفته‌ اول‌ زندگــی‌ باعث‌می‌شود كه‌ معمولا از روز سوم‌ زندگــی‌شروع‌ شده‌ اوج‌ آن‌ در روز هفتم‌ زندگــی‌است‌ و بعد از آن‌ به‌ تدریج‌ كاهش‌ پیداكرده‌ و حدودادر روز دهم‌ مرگــ‌ و میرناشی‌ از عفونت‌ كیسه‌ زرده‌ به‌ حالت‌عادی‌ برگــشت‌ می‌كند.

بعد از عفونت‌ كیسه‌ زرده‌ می‌توان‌ ازعفونت‌ بند ناف‌ نام‌ برد و در انتها آلودگــی‌قـــارچی‌ كه‌ متداول‌ترین‌ آن‌ آلودگــی‌ به‌قــــارچ‌ آســــپرژیـــلوس‌ فومیگــاتوس‌است‌.

فاكتورهای‌ موثردر مرگــ‌ و میر

1ـ عفونت‌ كیسه‌ زرده‌ Yolk Infection


2ـ عفونت‌ بندناف‌ Omphalitis

3ـ آلودگــی‌ قارچی‌ Mold Infection

عفونت‌ كیسه‌ زرده‌ و راه‌های‌انتقال‌ آن‌:

همان‌طور كه‌ گــفته‌ شد متداول‌ترین‌ ورایج‌ترین‌ علت‌ مرگــ‌ و میر در هفته‌ اول‌زندگــی‌ است‌.

اجرام‌ بیماریزا و غیربیماریزای‌زیادی‌ در به‌ وجود آوردن‌ عفونت‌ كیسه‌زرده‌ دخالت‌ دارند كه‌ هم‌ می‌تواند ازطریق‌ تخمدان‌ به‌ صورت‌ انتقال‌ عمودی‌یا از طریق‌ آلودگــی‌ مجرای‌ تخم‌ یااویدوكت‌ باعث‌ عفونت‌ كیسه‌ زرده‌ شودو یا آلودگــی‌ از طریق‌ پوسته‌ تخم‌ مرغ‌صورت‌ گــیرد كه‌ این‌ راه‌ بیشترین‌ حالت‌وقوع‌ عفونت‌ كیسه‌ زرده‌ است‌.

راه‌های‌ انتقال‌ آلودگــی‌ درعفونت‌ كیسه‌ زرده‌

1ـ انتقال‌ عمودی‌ از طریق‌ تخمدان‌
Ovarian Transmission

2ـ انتقال‌ از طریق‌ عفونت‌ اویدوكت‌Salpingitis

3ـ انتقال‌ از طریق‌ آلودگــی‌ پوسته‌ EggContaminated

عوامل‌ ایجادكننده‌:

میكروارگــانیسم‌های‌ مختلفی‌ باعث‌آلودگــی‌ و عفونت‌ كیسه‌ زرده‌ شوند.باكتری‌
E.coli سردسته‌ اجرام‌ میكروبی‌در عفونت‌ زرده‌ است‌ كه‌ هم‌ می‌تواند ازطریق‌ عفونت‌ اویدوكت‌ باعث‌ آلودگــی‌كیسه‌ زرده‌ شود و هم‌ از طریق‌ آلوده‌شدن‌ پوسته‌ تخم‌ مرغ‌ كه‌ این‌ حالت‌متداول‌ترین‌ شكل‌ بروز عفونت‌ كیسه‌ناشی‌ از E.coli می‌باشد. علاوه‌ برباكتری‌ E.coliباكتری‌های‌ دیگــری‌ مثل‌پروتئوس‌ و باسیلوس‌ و... می‌توانندباعث‌ عفونت‌ زرده‌ شوند.

در مواردی‌ كه‌ عفونت‌ توسط باكتری‌E.coli
ایجاد شده‌ باشد محتویات‌ عادی‌كیسه‌ زرده‌ كه‌ سبز زرد رنگــ‌ با قوام‌ ویژه‌كیسه‌ زرده‌ است‌ وقتی‌ عفونی‌ شد كیسه‌زرده‌ به‌ صورت‌ زرد قهوه‌ای‌ با قوام‌كازئوزی‌ تا مایع‌ زرد قهوه‌ای‌ تغییر شكل‌پیدا می‌كند.

در بعضی‌ مواقع‌ نفوذ جرم‌ بیماری‌زااز دیواره‌ كیسه‌ زرده‌ باعث‌ انتشارآلودگــی‌ از طریق‌ پرده‌ صفاق‌ به‌ كیسه‌های‌هوایی‌ و حتی‌ باعث‌ تورم‌ عفونی‌ پرده‌قلب‌ و همین‌طور پری‌ هیاتیت‌ تورم‌عفونی‌ پرده‌ روی‌ كبد می‌شود.

درصد تلفات‌ ناشی‌ از عفونت‌ كیسه‌زرده‌ بستگــی‌ به‌ مقدار تخم‌ مرغ‌های‌آلوده‌ پاتوژنتیسه‌ و همین‌طور تعداد جرم‌بیماری‌زا دارد.

در مواردی‌ كه‌ عفونت‌ كیسه‌ زرده‌ناشی‌ از سالمونلا باشد تابلوی‌ كلینیكی‌بیماری‌ تفاوت‌ پیدا می‌كند. عفونت‌ كیسه‌زرده‌ سالمونلایی‌ مثل‌ E.coli هم‌می‌تواند از طریق‌ زرده‌ اتفاق‌ بیافتد، هم‌از طریق‌ پوسته‌ تخم‌ مرغ‌ كه‌ همانند فرم‌عفونت‌ كلی‌باسیلی‌ انتقال‌ از طریق‌پوسته‌ تخم‌ مرغ‌ متداول‌تر است‌.بیشترین‌ آلودگــی‌ مربوط به‌ دوسالمونلای‌ متحرك‌ اینترایتیدیس‌ وتیفی‌موریوم‌ هستند كه‌ به‌ شكل‌ بالینی‌ در(Csubclinical
) سكوم‌ و كیسه‌ صفراوجود داشته‌ و تحت‌ شرایط خاصی‌ مثل‌استرس‌ یكباره‌ تكثیر پیدا كرده‌ و ازطریق‌ مدفوع‌ دفع‌ می‌شوند در چنین‌مواقعی‌ احتمال‌ این‌ كه‌ پوسته‌ تخم‌ مرغ‌به‌ یكی‌ یا هر دو نوع‌ سالمونلا آلوده‌شود وجود دارد. این‌ آلودگــی‌ می‌تواند ازطریق‌ آلوده‌ بودن‌ پوشال‌ لانه‌های‌تخمگــذاری‌ و یا آلوده‌ بودن‌ ناحیه‌ كلوآك‌صورت‌ گــیرد كه‌ در هر دو حالت‌ جرم‌بیماری‌زا احتمال‌ دارد قبل‌ از ضدعفونی‌شدن‌ تخم‌ مرغ‌های‌ قابل‌ جوجه‌كشی‌ به‌داخل‌ تخم‌ مرغ‌ نفوذ كرده‌ باعث‌ عفونت‌كیسه‌ زرده‌ شود. در این‌ حالت‌ كیسه‌زرده‌ فرم‌ كازئوزی‌ گــرفته‌ و خشك‌ وچروكیده‌ به‌ نظر می‌رسد و از آنجایی‌ كه‌جوجه‌های‌ آلوده‌ از بدو تولد وهمین‌طور در روزهای‌ اول‌ زندگــی‌ جرم‌بیماری‌زا را دفع‌ می‌كنند باعث‌ انتقال‌آلودگــی‌ به‌ جوجه‌های‌ سالم‌ دیگــر شود(برخلاف‌ سایر عفونت‌های‌ كیسه‌ زرده‌)در نتیجه‌ تعداد بیشتری‌ از جوجه‌های‌تولید شده‌ درگــیر باكتری‌ شده‌ كه‌ البته‌دیگــر فرم‌ بیماری‌ تغییر كرده‌ و به‌صورت‌ بیماری‌ سالمونلوز یا پاراتیفوزبروز می‌كند. بنابراین‌ افزایش‌ مرگــ‌ و میرو افزایش‌ حذف‌ را به‌ دنبال‌ خواهدداشت‌.
از: دكترمحمدرضا صالحی‌قمی‌
‌كارشناس‌ بیماری‌شناسی‌ طیور
 

منبع : مجله صنعت مرغداری>
درباره وبلاگ

این وبلاك اماده تبادل لینك با سایت های علمی میباشد در صورت تمایل ابتدا ما را لینك كرده سبس به ما اطلاع دهید تا شما را لینك كنیم
پست الکترونیک
تماس با مدیر
RSS
ATOM
جستجو
آخرین مطالب
آرشیو
موضوعات
نویسندگان
پیوند ها
پیوندهای روزانه
صفحات جانبی
نظر سنجی
سایت انجمن را چگونه میبینید؟


آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :